کسیکه از راه حلال و به انگیزه حفظ آبرو و ادای قرض و رسیدگی به خانواده و فامیل بدست آوردن مال را دوست نداشته باشد در او هیچگونه خیری نیست!


more post like this