به ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا طاهر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺷﻤﺎ هم ﺗﺎﻟﯿﻔﻰ داشته ﺑﺎﺷﯿﺪ , در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻛه ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ همه ﻛﺘﺎب نداشته ﺑﺎﺷﺪ و از آنها ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ , ﻣﻦ که در هر ﻓﻦ بخواهم ﭼﯿﺰى ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻢ در هر ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﯾﻦ همه کتابهای ﻣﻌﻈﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ نوشته اﻧﺪ


more post like this